PENGLIBATAN DAN KOMITMEN KEMENTERIAN
DALAM KONVENSYEN/ MESYUARAT/FORUM ANTARABANGSA
BERKAITAN ALAM SEKITAR DAN KEMAMPANAN

Kementerian dan agensi-agensi di bawah seliaannya komited melaksanakan pelbagai inisiatif/program berkaitan alam sekitar dan kemampanan seperti tindakan mitigasi perubahan iklim dan pemeliharaan kepelbagaian biologi untuk memenuhi sebahagian daripada obligasi negara di bawah konvensyen antarabangsa yang telah diratifikasi. Pelaksanaan inisiatif/program tersebut juga adalah selari dengan komitmen Kementerian untuk membangunkan industri agrikomoditi negara secara mampan serta menyumbang dalam pemeliharaan alam sekitar, sumber asli dan kepelbagaian biologi. Antara konvensyen antarabangsa tersebut adalah seperti berikut:

Konvensyen Antarabangsa 
unfccc

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Laporan-laporan yang menjelaskan inisiatif dan pendirian negara (termasuk sektor agrikomoditi) dalam memenuhi obligasi di bawah konvensyen ini adalah seperti berikut
(klik tajuk untuk muat turun laporan):

uncbd United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)

Laporan-laporan yang menjelaskan inisiatif dan pendirian negara (termasuk sektor agrikomoditi) dalam memenuhi obligasi di bawah konvensyen ini adalah seperti berikut
(klik tajuk untuk muat turun laporan):

uncccd

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Laporan-laporan yang menjelaskan inisiatif dan pendirian negara (termasuk sektor agrikomoditi) dalam memenuhi obligasi di bawah konvensyen ini adalah seperti berikut
(klik tajuk untuk muat turun laporan):


 

 unff United Nations Forum on Forest (UNFF)
 unea United Nations Environment Assembly (UNEA)
 unca

United Nations Climate Action Summit (UNCAS)

 


 Untuk lebih maklumat lanjut dan pertanyaan sila emelkan kepada:

Seksyen Kerjasama Antara Agensi
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
03-88878266