mpi
KENYATAAN MEDIA


KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA
SESI KONSULTASI BAJET 2019 KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA:
13 TOPIK UTAMA DENGAN DI DOMINASI ASPEK HALA TUJU POLISI PEMAIN INDUSTRI KOMODITI YANG KOMPREHENSIF


1. Sesi Konsultasi Bajet 2019 Kementerian Industri Utama (MPI) berlangsung di Dewan Serbaguna Aras G, dipengerusikan oleh Menteri Industri Utama, YB Puan Teresa Kok.

2. Kementerian menerima 13 topik berkaitan usul dan cadangan daripada pemain industri melibatkan antaranya kos sara hidup dan pendapatan pekebun kecil yang munasabah dan stabil, peningkatan produktiviti komoditi, isu tenaga buruh, mekanisasi dan automasi, Revolusi Industri 4.0.

3. Di samping itu, topik berhubung pembangunan modal insan dalam sektor komoditi, kemampanan dan kelestarian industri komoditi, sumber bahan mentah yang mencukupi, gaji minimum, promosi dan perdagangan, keselamatan makanan (food safety) dan hala tuju polisi turut diutarakan.

4. Kementerian akan mengangkat keperluan hala tuju polisi industri komoditi yang lebih komprehensif melalui konsultasi Bajet 2019 ini kepada Kementerian Kewangan bagi menjamin kepentingan pembangunan industri komoditi dalam formulasi Bajet 2019 kelak.

5. Kementerian juga telah menerima beberapa cadangan bagi pengecualian cukai berganda dan SST dalam beberapa perkara melibatkan pembungkusan produk komoditi, promosi penggunaan biodesel dan produk industri kenaf.

6. Sebagai contoh, antara yang diusulkan oleh pemain industri adalah beberapa insentif bagi menggalakkan aktiviti nilai tambah kepada produk berasaskan getah.

7. Sesi konsultasi yang melibatkan 180 wakil industri mengumpulkan lebih 30 usul dan cadangan, selain 119 usul serta cadangan dalam bentuk bertulis untuk diangkat sebagai pertimbangan di dalam Bajet 2019 dalam usaha mengekalkan kemampanan dan daya saing industri komoditi negara seperti yang dihasratkan oleh pemain industri komoditi, pemegang taruh, pekebun kecil serta rakyat Malaysia keseluruhannya.

Kementerian Industri Utama
7 Ogos 2018
Putrajaya