TERAS & STRATEGIPROGRAM 100 HARIJANGKA SEDERHANAJANGKA SEDERHANA

Teras & Strategi

KEUTAMAAN

TERAS

STRATEGI

PROGRAM/ INISIATIF

SASARAN

ASPIRASI 1

TERAS 1:

Menstruktur semula ekonomi

Meningkatkan sumbangan sektor agrikomoditi kepada pendapatan negara

Meningkatkan eksport sektor agrikomoditi

Nilai eksport sebanyak RM180 bilion

ASPIRASI 2

TERAS 1:

Menstruktur semula ekonomi

Meningkatkan sumbangan sektor agrikomoditi kepada pendapatan negara

Mengatasi kekangan tenaga kerja dalam sektor perladangan sawit

Memuktamadkan SOP pengambilan pekerja asing untuk sektor perladangan

ASPIRASI 3

TERAS 3:

Meningkatkan kesejahteraan sosial

Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing pekebun kecil

Bantuan input pertanian secara bersasar kepada pekebun kecil dalam Kategori B40

Penyediaan dasar agihan input bantuan secara lebih bersasar yang akan memanfaatkan pekebun kecil sawit dengan pegangan tanah di bawah 10 hektar

PERINCIAN:

 1. Dari sudut pandang kementerian, ‘ekonomi’ dan ‘pekebun kecil’ adalah dua elemen yang telah terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Oleh itu matlamat kementerian ke arah pencapaian 100 hari adalah bagi menstruktur semula ekonomi serta meningkatkan pemberdayaan dan daya saing pekebun kecil di bawah sektor agrikomoditi.

ASPIRASI 1

 1. Dari sudut ekonomi, ASPIRASI 1 adalah untuk meningkatkan nilai eksport sektor agrikomoditi. Kementerian telah menetapkan sasaran eksport sebanyak RM180 bilion pada tahun ini (berbanding RM150.5 bilion yang telah dicapai pada tahun 2020). Sasaran nilai eksport mengikut sektor adalah dianggarkan seperti berikut:
 • Sawit: RM81.5 bilion
 • Getah: RM55.4 bilion
 • Kayu-kayan: RM34.4 bilion
 • Koko: RM8.6 bilion
 • Lada: RM0.13 bilion
 1. Keyakinan kementerian ini adalah berdasarkan nilai eksport produk agrikomoditi yang telah menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Sebagai contoh bagi sarung tangan getah, nilai eksport setakat bulan Julai adalah RM40 bilion iaitu hampir tiga kali ganda nilai eksport dalam tempoh yang sama pada tahun 2020.
 2. Begitu juga dengan sektor sawit, di mana prestasi setakat Julai tahun ini menunjukkan nilai eksport sawit dan produk berasaskan sawit telah meningkat sebanyak 40% berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini diperkuatkan lagi dengan harga minyak sawit mentah yang dicatatkan agak tinggi pada ketika ini iaitu sekitar RM4,500.
 1. Oleh itu kementerian yakin sasaran nilai eksport sebanyak RM180 bilion akan dapat dicapai pada tahun ini, supaya sumbangan yang lebih besar dapat diberikan dalam usaha meningkatkan pendapatan negara.

ASPIRASI 2

 1. Hampir separuh daripada sasaran eksport agrikomoditi pada tahun ini adalah melibatkan eksport sawit dan produk berasaskan sawit. Oleh itu aktiviti pengeluaran di peringkat huluan sektor sawit adalah penting untuk diberi perhatian bagi memastikan rantaian nilai yang lain dapat digerakkan dengan segera.
 1. Untuk tujuan tersebut, ASPIRASI 2 adalah memuktamadkan SOP pengambilan pekerja asing bagi menggalakkan aktiviti pengeluaran di peringkat huluan. Pada April 2021, Kabinet telah meluluskan pengambilan pekerja asing secara pengecualian khas sebanyak 32,000 orang bagi sektor perladangan.[1]
 1. Pewujudan SOP pengambilan pekerja asing bukan bertujuan mengetepikan rakyat tempatan dalam sektor perladangan. Situasi pada ketika ini adalah sektor perladangan kurang mendapat sambutan rakyat tempatan di atas pelbagai faktor. Sedangkan kerja-kerja penuaian dan pengeluaran di sektor huluan adalah penting untuk disegerakan kerana aktiviti menuai buah sawit adalah permulaan kepada semua rantaian nilai yang lain termasuklah industri hiliran sawit bernilai tambah tinggi.
 1. Jika diteliti pada tahun 2020, sumbangan sektor agrikomoditi secara keseluruhan kepada KDNK negara adalah RM85.1 bilion (6.3%) yang mana lebih separuh daripadanya adalah sumbangan daripada sektor sawit. Sekiranya kerja-kerja penuaian di peringkat huluan tidak berjalan lancar, adalah dikhuatiri akan menjejaskan keseluruhan rantaian nilai dan seterusnya memberikan kesan tidak baik terhadap sumbangan sektor agrikomoditi kepada KDNK negara pada tahun-tahun berikutnya.[2]
 1. Namun untuk strategi secara keseluruhan, kementerian sedang berusaha menarik minat rakyat tempatan bagi menggantikan pekerja asing. Di antaranya termasuklah membangunkan program bertujuan menyediakan insentif untuk automasi dan mekanisasi bagi menggalakkan penglibatan rakyat tempatan dalam sektor perladangan.

ASPIRASI 3

 1. Manakala dari sudut pemberdayaan pekebun kecil pula, penambahbaikan akan dibuat ke atas mekanisme penyaluran bantuan bagi memastikan perhatian dan bantuan dapat diberikan kepada pekebun kecil yang benar-benar memerlukan.
 1. Pada ketika ini, secara umumnya pekebun kecil didefinisikan sebagai individu dengan keluasan tanah 40 hektar dan ke bawah. Oleh itu ASPIRASI 3 adalah bertujuan menyelaraskan dasar agihan input bantuan secara lebih bersasar bagi dimanfaatkan oleh pekebun kecil sawit dengan pegangan tanah di bawah 10 hektar terutamanya golongan B40.
 1. Melalui penyelarasan dasar tersebut, data mengenai pekebun kecil yang perlu dibantu (terutamanya golongan B40 yang mempunyai keluasan tanah di bawah 10 hektar) akan dikenal pasti dan rancangan penyampaian bantuan kepada mereka akan diutamakan. Hal ini bagi memastikan nilai bantuan atau insentif yang diberikan adalah berpatutan dengan keadaan dan keperluan mereka, selaras dengan objektif Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 untuk meningkatkan kesejahteraan hidup golongan rentan ekonomi atau pekebun kecil B40 seperti mana dalam konteks kementerian.
 1. Dalam satu maklumat tambahan yang telah dikemukakan ke Pejabat KSN, Kementerian memaklumkan bahawa penyelarasan dasar tersebut akan melibatkan pewujudan satu senarai yang mengandungi maklumat 10,000 pekebun kecil dengan pegangan tanah di bawah 10 hektar (yang telah dikenal pasti alamat serta kaedah penyampaian bantuan kepada mereka). Melalui senarai tersebut, aktiviti agihan bantuan akan dimulakan sebelum berakhir tahun 2021.

 

 

[1] Sidang Darurat MKN Bil. 13/2021 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri juga telah bersetuju dengan keputusan tersebut. Sehingga Julai 2021, jumlah kekurangan guna tenaga di sektor perladangan sawit adalah dianggarkan sekurang-kurangnya 48,462 orang iaitu 12% daripada jumlah keseluruhan guna tenaga di sektor berkenaan. Kekurangan tertinggi adalah bagi kategori kerja penuai dan pemungut buah sawit iaitu 25,321 orang.

[2] Nilai kerugian akibat kekurangan guna tenaga adalah dianggarkan sebanyak RM13 bilion setahun.

 

Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia pada 9-12 Disember 2021

100hariAspirasi kppk

 

100hariAspirasi kppk

ASPIRASI 1 : Meningkatkan Nilai Eksport Sektor Agrikomoditi

 aspirasi 1

ASPIRASI 2 : Memuktamadkan SOP Pengambilan Pekerja Warga Asing Bagi Sektor Perladangan Sawit

 aspirasi 2

ASPIRASI 3 : Menyelaras Dasar Agihan Input Bantuan

 aspirasi 3

100 HARI AGRIKOMODITI #KELUARGAMALAYSIA

 aspirasi1 aspirasi1 aspirasi1 aspirasi1

aspirasi1 aspirasi1 aspirasi1 aspirasi1

ASPIRASI KELUARGA MALAYSIA (AKM)
JANGKA SEDERHANA (JANUARI – JUN) 2022
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

AKM 1

TERAS

STRATEGI

PROGRAM/ INISIATIF

SASARAN HINGGA
JUN 2022

CATATAN

TERAS 1: Menstruktur Semula Ekonomi

Memperkukuh nilai eksport sektor Agrikomoditi

Perluasan pasaran baharu, peningkatan program promosi dan kesedaran serta pengukuhan kerjasama global dan hubungan diplomasi serantau bagi memperkukuh eksport Agrikomoditi untuk manfaat negara dan rakyat melalui tindakan-tindakan seperti berikut:

-       10 misi teknikal dan ekonomi untuk mempromosi Agrikomoditi dan produk berasaskan Agrikomoditi

-       10 program smart partnership untuk meningkatkan kerjasama global dalam usaha memperkukuh eksport Agrikomoditi

RM90 bilion

Pencapaian keseluruhan nilai eksport sektor Agrikomoditi tahun 2021 adalah RM209.5 bilion.

Manakala bagi tahun 2022, pecahan sasaran nilai eksport sektor Agrikomoditi sehingga Jun adalah seperti berikut:

  Sawit: RM47 bilion

  Getah: RM28 bilion

  Kayu-kayan: RM12 bilion

  Koko: RM3 bilion

  Lada: RM50 juta

 

AKM 2

TERAS

STRATEGI

PROGRAM/ INISIATIF

SASARAN SEHINGGA
JUN 2022

TERAS 3: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dalam sektor Agrikomoditi

Pengukuhan pendapatan dan pembangunan tenaga kerja berkemahiran dalam sektor Agrikomoditi

PERKARA

SASARAN HINGGA

JUN 2022

(a)

Peningkatan jualan buah tandan segar oleh pekebun kecil sawit melalui Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM)

120 ribu tan buah tandan segar dijual

(b)

Peningkatan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian melalui program integrasi tanaman dan ternakan

200 projek integrasi dilaksanakan

(c)

Peningkatan bilangan tenaga kerja mahir dalam sektor Agrikomoditi

500 orang pekerja mahir

(d)

Peningkatan jumlah pekebun kecil yang mengeluarkan lateks (insentif tambahan sebanyak RM1 diberikan bagi setiap kilogram lateks yang dikeluarkan)

300 pekebun kecil sebagai pengeluar lateks

95% pelaksanaan program/ inisiatif yang dinyatakan

AKM 3

TERAS

STRATEGI

PROGRAM/ INISIATIF

SASARAN SEHINGGA
JUN 2022

TERAS 1: Menstruktur Semula Ekonomi

Meningkatkan akses pasaran Agrikomoditi tempatan ke peringkat antarabangsa

Pemerkasaan daya saing sektor Agrikomoditi melalui pematuhan standard dan piawaian

PERKARA

SASARAN HINGGA

JUN 2022

(a)

Peratusan keluasan tanaman sawit yang dipersijilkan 

(certified planted areas)

93%

(b)

Pematuhan piawaian pengeluaran dan pemprosesan getah serta produk berasaskan getah

76%

(c)

Pematuhan piawaian gred koko berdasarkan MS2672:2017

98%

(d)

Pengeluaran sijil bagi penggredan lada

320 sijil

(e)

Pensijilan Malaysia Timber Certification Scheme (MTCS) bagi kawasan hutan yang telah dikenal pasti

30 kawasan hutan

(sasaran kumulatif bagi sepanjang tahun)

(f)

Pensijilan MTCS bagi syarikat perkayuan

468 syarikat

(sasaran kumulatif bagi sepanjang tahun)

95% pematuhan standard dan piawaian yang dinyatakan

AKM 4

TERAS

STRATEGI

PROGRAM/ INISIATIF

SASARAN SEHINGGA JUN 2022

TERAS 1: Menstruktur Semula Ekonomi

Memodenkan pengurusan sektor Agrikomoditi

Peningkatan aplikasi mekanisasi, automasi dan pengkomersialan projek R&D dalam sektor Agrikomoditi

PERKARA

SASAR HINGGA

JUN 2022

(a)

Pengkomersialan projek R&D dalam sektor Agrikomoditi

5 projek R&D dikomersialkan

(b)

Adaptasi mekanisasi dan automasi dalam sektor sawit

Mengenal pasti/ menambah baik tiga teknologi dalam sektor perladangan

Peningkatan Produtiviti sebanyak 15%

(Produktiviti diukur daripada peningkatan penghasilan buah tandan segar sebelum dan selepas adaptasi mekanisasi, automasi dan pengkomersialan projek R&D dalam sektor Agrikomoditi)

95% pelaksanaan program/ inisiatif yang dinyatakan

 

AKM 5

TERAS

STRATEGI

PROGRAM/ INISIATIF

SASARAN SEHINGGA JUN 2022

TERAS 6: Memperkasa Penyampaian Perkhidmatan

Memperkasa penyampaian perkhidmatan dalam sektor Agrikomoditi berintensifkan teknologi digital

Memperkukuh penyampaian perkhidmatan melalui sistem digital KPPK bagi memudahkan rakyat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sektor Agrikomoditi

PERKARA

SASAR HINGGA JUN 2022

(a)

Memperkukuh penyampaian perkhidmatan ‘Hujung ke Hujung’ (E2E) melalui sistem digital KPPK

80% purata pencapaian perkhidmatan E2E KPPK

(b)

Mempromosi modul e-FFB untuk memudahkan urusan perniagaan peniaga kelapa sawit

100% modul e-FFB dapat digunakan sepenuhnya oleh peniaga kelapa sawit

(c)

Meningkatkan keberkesanan urus niaga getah melalui Sistem RRIMniaga

95% pelesen (peniaga getah dan kelompok) aktif menggunakan aplikasi RRIMniaga

95% pelaksanaan program/ inisiatif yang dinyatakan

 

 

MUAT TURUN
ASPIRASI KELUARGA MALAYSIA (AKM) JANGKA SEDERHANA (JANUARI – JUN) 2022

 

 

aspirasi1

 

aspirasi1

 

aspirasi1

 

aspirasi1Encik Abzarul Mohd Kamil bin Abdullah
Ketua Penolong Setiausaha (KPSU)
Unit Dasar dan Strategik

03-88803426

Cik Nur Aizatul Hanim binti Ahmad
Penolong Setiausaha
Unit Dasar dan Strategik

03-88878336