KENYATAAN MEDIA
PENUKARAN NAMA RASMI DAN AKRONIM KEMENTERIAN
PERLADANGAN DAN KOMODITI


Selaras dengan pengumuman pembentukan kabinet oleh YAB Perdana Menteri pada 3 Disember 2022, nama Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) telah dijenamakan
kepada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau nama bahasa Inggerisnya, Ministry of Plantation and Commodities. Penggunaan akronim bagi Kementerian Perladangan dan Komoditi ialah KPK.


Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) bertanggungjawab terhadap sektor agrikomoditi dan menyelia keseluruhan rantaian nilai pengeluaran serta penggunaan daripada peringkat huluan, pertengahan dan hiliran. Sektor ini telah berkembang melalui peringkat pengeluaran dan pengeksportan bahan mentah kepada penghasilan produk separa
proses, produk yang telah diproses dan produk akhir, seterusnya menjana lebih banyak produk bernilai tambah dalam memenuhi permintaan global yang semakin meningkat.


Dasar Agrikomoditi Negara 2021-2030 (DAKN2030) merangkumi lapan komoditi iaitu sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada, fiber berasaskan tumbuhan (kenaf dan fiber berkaitan), biojisim dan biobahan api merupakan tonggak utama bagi meningkatkan ekonomi kitaran berasaskan agrikomoditi. Sektor agrikomoditi merupakan komponen penting dan antara pemacu ekonomi negara yang turut menyumbang kepada pendapatan eksport, mewujudkan peluang pekerjaan dalam masa yang sama menjana pendapatan terutamanya kepada pekebun kecil.


Justeru sebagai usaha memajukan agrikomoditi demi kemampanan dan kemakmuran bersama, visi, misi dan fungsi Kementerian masih kekal bagi merealisasikan DAKN2030 dan memperluas kepelbagaian sektor agrikomoditi serta menjayakan agenda pembangunan ekonomi nasional.


KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
28 DISEMBER 2022