JATA LATES

KENYATAAN MEDIA
PENSIJILAN MINYAK SAWIT MAMPAN MALAYSIA (MSPO) 2022 BAGI
MEMASTIKAN MALAYSIA TERUS KEKAL SEBAGAI PENGELUAR MINYAK
SAWIT MAMPAN DUNIA
___________________________________________________________________

1. Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) telah melancarkan Standard MSPO 2022 sempena Forum Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). MSPO merupakan skim kebangsaan untuk ladang kelapa sawit, pekebun kecil bebas dan terancang, dan fasiliti pemprosesan minyak sawit yang ingin diperakui mengikut keperluan Standard MSPO.


2. Siri Standard MS 2530:2013 MSPO pertama telah diterbitkan pada 2013 oleh Jabatan Standards Malaysia (JSM) dan diterajui oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), kemudian disemak semula pada 2022 (MS 2503:2022). Pensijilan MSPO telah diwajibkan pada awal tahun 2020.


3. MSPO 2022 mengambil kira perubahan dalam keperluan kemampanan global dan mempertimbangkan kebolehgunaan terhadap industri minyak sawit Malaysia. Keperluan seperti United Nation Sustainable Development Goals (UNSDG), No Deforestation, Peat, and Exploitation (NDPE), dan Alam Sekitar, Sosial, Tadbir Urus (ESG) dimasukkan, dan pelbagai elemen telah dimasukkan ke dalam Standard MSPO.


4. Di samping itu, MS 2530:2022 kini terdiri daripada lapan (8) bahagian berbanding empat (4). Rangka kerja baharu untuk Standard MSPO hanya mempunyai lima (5) prinsip berbanding tujuh (7) prinsip versi sebelumnya. Ini telah diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal MSPO (TC MSPO) untuk memperkemaskan keperluan selaras dengan keperluan industri semasa.


5. Tiada perbezaan yang ketara antara Prinsip 1 hingga 5 Standard MS2530:2013 dan MS2530:2022. Prinsip 6 MSPO 2013 telah digabungkan ke dalam Prinsip 1, 2, 4, dan 5. Manakala keperluan untuk penanaman baharu telah ditambah baik dan digabungkan terutamanya ke dalam Prinsip 1, dengan keperluan sokongan terdapat dalam Prinsip 4 dan Prinsip 5.


6. Malaysia akan meneruskan usaha ke arah pelaksanaan pensijilan MSPO secara menyeluruh. Proses ini bermula dengan mempromosikan faedah minyak sawit yang diperakui MSPO untuk tujuan pasaran eksport antarabangsa. Di samping mengukuhkan prinsip dan kriteria di dalam Standard MSPO bagi mencerminkan pengembangan amalan pertanian baik di peringkat antarabangsa.


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
22 MAC 2022